Over Stichting Urban Resort

Stichting Urban Resort ontwikkelt en beheert broedplaatsen voor kunstenaars, ambachtslieden, zzp’ers en starters. We bieden plekken om te werken en vrijuit te experimenteren op artistiek, sociaal en maatschappelijk vlak. Een plek waar de huur laag is en de betrokkenheid hoog. Waar reusachtige installaties en miniatuurtheater ontstaan. Waar ruimte is om een festival te organiseren, spontaan de buren op de koffie te vragen, maar ook voor geconcentreerd monnikenwerk. En waar Amsterdammers samenleven met Nieuwe Amsterdammers. Samen houden we de stad toegankelijk en divers.

Marijke Schuil

Onze visie

Urban Resort is een professionele non-profitorganisatie die betaalbare werkruimtes, en soms gecombineerd met een woonruimte, voor de culturele en sociale sector realiseert. Hier staan we voor en streven we naar:

Betaalbare werkruimtes én woonruimtes
Wij bieden werkruimtes aan en waar mogelijk ook woonruimtes voor onze doelgroep. Een woonruimte is dan altijd gekoppeld aan een werkruimte.

Ruimte voor experiment
Huurders krijgen de ruimte om ideeën te laten groeien en bloeien. Hier ontstaan nieuwe projecten en initiatieven. Dit vormt de brede basis waarop de culturele top kan bouwen.

Zelforganisatie
Wie bij ons een woon- en werkruimte huurt, is meteen medeverantwoordelijk voor het pand. Onze huurders vormen een collectief, werken met elkaar samen en zijn samen hét aanspreekpunt voor de buitenwereld.

Een levendige stad
Elk pand heeft publieke ruimtes. Deze ruimtes spelen een belangrijke rol in het culturele bestaan en uitgaansleven van Amsterdam. Voor exposities, festivals en andere bijeenkomsten, maar ook voor horeca. Zo verbinden wij mensen met elkaar en blijft de stad in beweging.

Duurzaamheid
Zowel sociaal als fysiek gaan we voor duurzaamheid. We kiezen dus niet alleen voor langdurige relaties, maar ook voor langdurige exploitatie van onze panden.

Buurthuis 2.0 en vluchtelingen
Onze panden spelen een belangrijke rol in buurt en stad. Als buurthuis nieuwe stijl, met cursussen en presentaties. Niet alleen buurtbewoners zijn er welkom, maar iedereen. Ook vluchtelingen bieden wij een thuis. De eerste stap is hiertoe gezet met broedplaats LELY.

Ondersteuning in de breedste zin van het woord
We zijn méér dan huisbaas. We zijn aanjager van mooie initiatieven, adviseur van (sub)culturele groepen en facilitator van allerlei projecten die iets toevoegen op cultureel, sociaal of maatschappelijk vlak. We ondersteunen daarin onze huurders en andere initiatiefnemers.

2000 - 2007 - 2017

 

Ortelius Drew

De ontbrekende schakel
‘Geen cultuur zonder subcultuur!’ Dat roept burgemeester Patijn in 2000 tijdens zijn Nieuwjaarstoespraak, als een aantal creatieve vrijplaatsen dreigen te verdwijnen. Daarmee gaat het ‘broedplaatsenbeleid’ van start, waarmee de gemeente betaalbare werkruimtes voor kunstenaars en culturele en sociale activiteiten subsidieert. Toch klinkt er kritiek. De regelgeving rondom het beleid maakt het moeilijk voor kunstenaars om zelf een broedplaats te beheren. Ook eigent de gemeente zich de organisatie toe en is er weinig ruimte voor eigen initiatief. Tussen de gemeentelijke instanties en de creatieven blijkt een schakel te ontbreken: een organisatie die niet alleen bekend is met de doelgroep, maar ook de knowhow in huis heeft om broedplaatsen te realiseren. Urban Resort is deze schakel. In 2007 opent Urban Resort haar eerste broedplaats: het Volkskrantgebouw. Daarna komen al snel de 3 volgende broedplaatsen in beeld: Westerdok, de Heining en de Vlugt. De organisatie groeit uit tot een betrouwbare partner van onder andere de gemeente, als het gaat om de ontwikkeling en het beheer van nieuwe broedplaatsen. Honderden creatieven vinden dankzij Urban Resort een betaalbare werk- en/of woonruimte. Met ondertussen 14 broedplaatsen in haar beheer, waaronder De Vlugt, ACTA, LELY en het Surinameplein, is Urban Resort de grootste broedplaatsontwikkelaar van Amsterdam.

Lees hier meer over de: Geschiedenis van Urban Resort

Downloads

Jaarverslagen:

URBAN RESORT JAARVERSLAG 2016

Overig:

Geschiedenis van Urban Resort (only in Dutch)

Veel dank

We bedanken graag Bureau Broedplaatsen Amsterdam, met hun hulp werd de opstart en de verbouwing van een groot aantal van onze panden mogelijk.


We danken ook onze Amsterdamse samenwerkingspartners Stichting Leegstand Oplossers Amsterdam (LOLA), Volkshotel, The Laboratory en Stichting Buurtcentra, de collega-broedplaatsen en vooral de ADM, Bajesdorp, Ruigoord, OT301 en de andere vrije plekken voor hun inspiratie.

 

En veel dank aan Van Lennep voor het ontwerp en onze website: www.urbanresort.nl.

 

Contact

Stichting Urban Resort
Louwesweg 1
1066 EA Amsterdam
T: 020 6937575
E: info@urbanresort.nl
W: www.urbanresort.nl
Hier vindt u een kaart waar u tevens een routebeschrijving kunt invoeren.

Wil je weten wie er bij Urban Resort werkt of zien er een vacature beschikbaar is, klik hier.

About Urban Resort

Stichting Urban Resort develops and manages ‘broedplaatsen’ for artists, craftsmen, freelancers and starters.

We offer places where you can work and experiment freely on an artistic and social level. A place where rents remain low and the engagement is high. Where things such as giant installations and miniature theater arise. Where there is room for organizing a festival, spontaneously asking the neighbors to join you for a coffee, but also for working while concentrated. And where Amsterdam people live together with new Amsterdam people.

Together, we keep the city accessible and diverse.

Marijke Schuil

 

Our vision

This is what we stand for:

Affordable workplaces and living spaces
We offer our target group places to work and, if possible, to live. A living space and a workspace are always combined.

Self-organization
Do you want to rent a living and working space from us? Then you’re immediately responsible for the property. Our tenants form a collective. They work together and they are responsible for the reception of people from the outside world.

Sustainability
Both socially and physically, we go for sustainability. Therefore, we do not only go for long-term relationships, but also for long-term utilization of our properties.

Space for experiment
Tenants get the space to grow and let their ideas flourish. New projects and initiatives are created. This forms the broad foundation on which the cultural vanguard can build.

A lively city
Every property has public areas. These spaces play an important part in Amsterdam’s cultural life and nightlife. They’re not only used for exhibitions, festivals and other gatherings, but also for hospitality. This way, we connect people and set the city’s development in motion.

Neighborhood 2.0 and refugees
Our buildings play an important part in the neighborhood and the city. As a new style neighborhood center, with courses and presentations. Not only neighborhood residents are welcome, but basically everyone on this planet. We also offer refugees a home.

Support in the broadest sense of the word
We are more than a landlord. We are supporting beautiful initiatives, advising (sub)cultural groups and facilitating all kinds of projects that add something on a cultural or social level. We support our tenants and other initiators.

2000 - 2007 - 2017

 

Ortelius Drew

 

Download: Geschiedenis van Urban Resort (only in Dutch)

 

Downloads

Annual Reports:

URBAN RESORT ANNUAL REPORT 2016 (DUTCH ONLY)

Other:

Geschiedenis van Urban Resort (only in Dutch)

Big thanks

Thank you Bureau Broedplaatsen, Stichting Leegstand Oplossers Amsterdam (LOLA), Volkshotel en SBA, our colleague-broedplaatsen especially ADM, Bajesdorp, Ruigoord, OT301 en the other free spaces for their inspiration. A lot of thanks to Van Lennep for the new design and website: www.urbanresort.nl.

Contact

Stichting Urban Resort
Louwesweg 1
1066 EA Amsterdam
T: 020 6937575
E: info@urbanresort.nl
W: www.urbanresort.nl
Here you find a map.