EN

COVID-19 Noodfonds huurders Urban Resort

 

In eerdere nieuwsbrieven hebben we al aangekondigd dat Urban Resort een noodfonds aan het oprichten is. Een noodfonds dat bedoeld is om de huurders, die financieel heel zwaar geraakt zijn door de pandemie en de maatregelen daartegen, enigszins te kunnen helpen. 

We hebben gezien dat een deel van de huurders door de eerste lockdown betalingsproblemen kregen en verwachten dat in de huidige tweede golf, en met de aanhoudende maatregelen meer huurders betalingsachterstanden zullen oplopen. Natuurlijk begrijpen we dat de pandemie uiteindelijk alle huurders op de een of andere manier treft. Maar we willen met het noodfonds met name die huurders steunen die anders het hoofd wellicht niet boven water kunnen houden en gedwongen worden hun ruimte op te zeggen.

Begin november ging het noodfonds van start met de eerste ronde en inmiddels hebben we reeds 30 aanvragen kunnen toekennen.

 

Tweede ronde: aanvragen voor 15 januari 2021

We beginnen nu met de tweede (en laatste) ronde. Financieel getroffen huurders kunnen hiervoor een aanvraag indienen. De aanvraag heeft betrekking op de periode november en december, en moet worden ingediend voor 15 januari aanstaande.

 

Aanvraagformulier

Om in aanmerking te komen voor het noodfonds van Urban Resort moet een gemotiveerde aanvraag ingediend worden middels het daartoe bestemde aanvraagformulier. Huurder moet onderbouwen waarom hij/zij als gevolg van Corona in financiële moeilijkheden is gekomen en waarom er om tegemoetkoming wordt gevraagd voor een deel van de betalingsachterstand.

Daarnaast stuurt huurder een inschatting van kosten en inkomsten van de afgelopen periode en ook voor de aankomende periode mee.

 

Richtlijn

Het noodfonds bestaat uit een subsidie van Bureau Broedplaatsen Amsterdam én eigen financiële middelen van Urban Resort, en is opgedeeld in pandbudgetten. Na toekenning van de eerste ronde aanvragen resteert op dit moment een totaalbedrag van 100K in het fonds. Het fonds is naar verwachting niet toereikend om alle aanvragen van huurders volledig te honoreren. Er wordt vanuit gegaan dat alleen de zwaarst getroffen huurders in aanmerking kunnen komen voor een tegemoetkoming van maximaal 1 à 2 maanden huurachterstand. Uitzonderingen zijn hierbij buiten beschouwing gelaten. Voor het resterend deel van de betalingsachterstand moet huurder een betalingsregeling treffen of al gemaakt hebben met Urban Resort.

 

Behandeling aanvraag

Al enige tijd zijn een aantal huurders bezig om een huurderscomité van huurders van Urban Resort op te richten. Deze initiatiefgroep voert regelmatig overleg zowel met de huurders als met Urban Resort. Urban Resort heeft criteria en een toelichting voor het indienen van een aanvraag voor het noodfonds opgesteld. Het huurderscomité heeft hiervoor als klankbord gefungeerd. Onderdeel hiervan zijn de manier van aanvragen, de behandeling en de beoordeling van aanvragen. Voor dat laatste hebben we een aantal criteria opgesteld die gaan helpen om snel tot besluiten te komen en tevens kunnen dienen als verantwoording richting de huurders, het bestuur van UR en de gemeente Amsterdam.

 

Harde criteria

->  Het noodfonds budget voor het pand waar aanvrager huurt,  is toereikend om de aanvraag te kunnen honoreren. 

 

-> Huurder heeft een noodzaak om beroep te doen op het noodfonds.

 

-> Huurder kan de betalingsachterstand (periode maart t/m december 2020) aantoonbaar niet via een lange betaalregeling aflossen.

 

-> Huurder behoort tot de sectoren die hard getroffen zijn door de Coronacrisis (podiumkunsten, evenementen, afhankelijkheid van publiek, zzp in de kunsten zonder buffer, bijbaan in getroffen sector, of anderszins maar dan wel aantoonbaar).

 

-> Huurders die een woonruimte huren en die dreigen te verliezen, wegen zwaarder dan huurders die een aanvraag doen voor werkruimte.

 

-> CAWA huurders wegen zwaarder dan niet Cawa huurders.

 

-> Huurders die niet niet in aanmerking komen voor andere noodfondsen (bijv. mensen met een verkeerde SBI-code of niet-Nederlandse huurders) wegen zwaarder dan huurders die daarvoor wel in aanmerking komen.

 

-> Huurder heeft reeds een betalingsregeling met UR gesloten, of zal een betalingsregeling aangaan voor zijn/haar resterende betalingsachterstand.

 

Zachte Criteria

-> Huurders zonder een betalingsregeling, maar die alsnog in de problemen zijn geraakt worden meegenomen in de procedure als zij daartoe een noodzaak hebben.

 

-> De activiteiten/betrokkenheid van de huurder komt ten goede aan de community van de broedplaats en/of de buurt.

 

-> Huurder blijft doorhuren en heeft daartoe de intentie.

 

-> Huurders die door Covid gedwongen zijn hun ruimte op te geven, kunnen op grond van een gemotiveerde aanvraag alsnog een aanvraag doen in het noodfonds.

 

 

De aanvragen worden behandeld door Urban Resort medewerkers in samenwerking met vertegenwoordigers van het Huurderscomité van Urban Resort. 

 

Het is mogelijk om direct een aanvraag bij het noodfonds in te dienen. Stuur het ingevulde aanvraagformulier met motivatie en de eventuele bijlagen naar: noodfonds@urbanresort.nl

 

Bezwarencommissie

Indien de huurder het niet eens is met de gang van zaken met betrekking tot zijn/haar aanvraag bij het noodfonds, kan hij/zij zich wenden tot de bezwarencommissie bestaande uit een lid van het huurderscomité, een extern (onafhankelijk) lid en iemand van Urban Resort.

Download brief: Noodfonds Urban Resort gaat van start
Download aanvraagformulier: Aanvraagformulier Noodfonds Urban Resort

 

Voor meer informatie kan je mailen naar noodfonds@urbanresort.nl