Huurverhoging / Indexering

English below

De kale huurprijs wordt jaarlijks verhoogd (geïndexeerd) op basis van het prijsindexcijfer van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dit betekent dat de huurprijs wordt aangepast op basis van de inflatie gedurende het voorgaande jaar. Hierover wordt je door ons vooraf geïnformeerd. Meestal kan de kale huurprijs daarnaast ook één keer per 3 jaar worden aangepast op basis van de zogenaamde marktconforme huur. Dit gebeurt bij Urban Resort meestal niet. Wanneer we dit wel doen, zullen we je hierover tijdig informeren.

____________________________________________________________________

Rent adjustment / Indexation

The basic rent is increased annually (indexed) based on the price index of the Central Bureau of Statistics (CBS). This means that the rent is adjusted based on the inflation during the previous year. You will be informed about this in advance by us. Usually, the basic rent can also be adjusted once every 3 years on the basis of the so-called market rent. This usually does not happen at Urban Resort. If we do, we will inform you in time.