Brief aan de Gemeente Amsterdam: Samen sterker uit de crisis

26/11/2020

Een brief aan de Gemeente Amsterdam namens Urban Resort, Broedplaatsenoverleg MRA, de Kunstenbond en Platform BK.
Lees hieronder de brief of download deze hier in PDF. Aan de gemeente Amsterdam
de woordvoerders Kunst en Cultuur van alle fracties
Amstel 1
1011 PN Amsterdam 

cc.: de wethouder Kunst en Cultuur en Vastgoed, mevr. Meliani, de wethouder Financiën en Economische  Zaken, dhr. Everhardt, de raadsleden 

Amsterdam 24 november 2020, 

Betreft: Samen sterker uit de crisis: forse bezuinigingen broedplaatsen 

Geachte woordvoerders, 

In onze brief van 16 oktober j.l. hebben wij, de Belangengroep Broedplaatsondernemers Metropool Regio  Amsterdam, Kunstenbond en Platform BK, de urgentie van het behoud van broedplaatsen en dus betaalbare  vierkantemeters voor werken en wonen in Amsterdam ruim aan de wethouders en aan u als raadsleden uiteengezet. Wij willen net zoals u de stad levend, divers en inclusief houden en duurzaamheid daaraan geven. Binnen dit stedelijk beleid brengen broedplaatsen een noodzakelijke sociale balans in de verdergaande  economisering van de stad. Gezamenlijk weten we dat met de voorgestelde bezuinigingen op het bestaande  broedplaatsenbeleid daartoe geen goede stap richting een toegankelijke stad wordt gezet. 

Nu een discussie hierover in de Commissie KDD van volgende week woensdag 2 december op de agenda staat  willen we u nader informeren over de gevolgen van de door  B&W voorgestelde bezuinigingen. 

De Belangengroep Brodeplaatsondernemers heeft de afgelopen dagen in samenwering met Bureau  Broedplaatsen een inventarisatie onder de Amsterdamse broedplaatsen uitgevoerd waarbij de vraag werd  gesteld wanneer de huurovereenkomst van de desbetreffende broedplaats zou aflopen en of er positief  uitzicht zou zijn op verlenging van de overeenkomst.  

In de onderstaande 3 tabellen geven we een overzicht van de stand van zaken. De informatie of broedplaatsen  een perspectief op verlenging hebben is hierin nog niet verwerkt. Maar we constateren wel dat bijna geen  enkele broedplaatsbeheerder vertrouwen heeft in een verlenging van hun overeenkomst, met name als de  panden gehuurd worden van Gemeentelijk Vastgoed. 

Tabel 1 Overzicht aantal broedplaatsen en metrage in 2021

 

Tabel 2 Overzicht aflopende overeenkomsten en afname in metrage in de komende 6 jaar

Tabel 3 Specificatie  aflopende overeenkomsten en afname in metrage van GV en andere eigenaren

Indien de geplande bezuinigingen worden doorgevoerd en het volgende college besluit niet te investeren in  het broedplaatsbeleid zien we dat Amsterdam:
• in de huidige collegeperiode 9 broedplaatsen verliest met een oppervlakte van 20.647 m2
• in de volgende collegeperiode 21 broedplaatsen verliest met een oppervlakte van 47.057 m2 En t/m 2030 komen daar nog 11 broedplaatsen met een oppervlakte van 32.735 m2 bij 

Het hoeft geen lang betoog dat op grond van deze cijfers er een abrupt einde komt aan het huidige broedplaatsenbeleid in Amsterdam. Op deze manier stevenen we af op “een stad zonder kunst” zoals de Kunstenbond en Platform BK het vorige week in het Parool omschreven1.  

We leven momenteel steeds meer in een een stad waar de creativiteit en de verbeelding tot puur economisch  nut worden gereduceerd. Juist nu kunnen de broedplaatsen, de beheerders en de huurders de rol vervullen  die hen betaamt: werken aan een stad waar oog is voor sociale binding, betaalbare woon- en werkruimte  en/of een goede afspiegeling van de buurt in gemeentelijk vastgoed. Hier is wel ruimte voor nodig – en wij  verzoeken u met klem deze ruimte niet te laten verdwijnen.  

Inmiddels hebben wij het advies van de Cawa gelezen dat u onlangs heeft ontvangen. Wij omarmen dat advies  op meerdere inhoudelijke lijnen, maar wij verschillen nogal van mening over het budget dat nodig is om het  totale broedplaats metrage in ieder geval op peil te houden in deze collegeperiode. 

In de oorspronkelijke begroting was er voor 2021 ruim 1,5 miljoen opgenomen voor de realisatie van  broedplaatsen en het behoud van bestaande broedplaatsen en daarmee zou jaarlijks 10.000 m2 gerealiseerd  worden. 

  1. 1. Als broedplaatsen verdwijnen, verdwijnt de kunstenaar uit de stad (Parool, november 2020)

Met de door B&W voorgestelde bezuiniging op het budget voor het atelier en broedplaatsbeleid kan slechts  maximaal 7.000 m2 aan nieuwe broedplaatsmeters gerealiseerd worden. Dat is 14.000 m2 in deze  collegeperiode en daarmee valt ruim 6.000 m2 van het totale broedplaatsmetrage weg. Dat betekent dat er  binnen 2 jaar voor ± 175 kunstenaars en creatieven geen plek meer is in onze stad en de stad ook haar  toegankelijkheid verliest voor de aanwas van nieuwe kunstenaars. En bij geen budget voor de volgende  collegeperiode komen er daar meer dan 1000 bij. Dat kan toch niet de bedoeling zijn ! 

Wij pleiten er dan ook voor om de voorgestelde bezuiniging in ieder geval voor 2021 volledig teniet te doen.  De daarvoor benodigde dekking moet uit andere onderdelen van de begroting worden gehaald in combinatie  met externe bronnen. Het is daarbij niet aan ons om gedetailleerde dekkingsvoorstellen te doen. In plaats  daarvan duiden we de urgentie van het behoud van het oorspronkelijk budget voor 2021. Toch doen we alvast  enkele aanbevelingen: 

Tot slot willen we wat 2022 betreft u verzoeken om duidelijkheid omtrent het Gemeentelijk Vastgoed.  Verstrek GV opdracht om inzage te geven welke van de 22 aflopende contracten (in de komende 6  jaar) in  deze collegeperiode al verlengd kunnen worden en wij verzoeken u dat vervolgens ook per omgaande te doen. Volgens onze informatie betreft dat 22 broedplaatsen met een oppervlakte van 37.908 m2, dat een  woon/werkplek geeft aan meer dan 1200 kunstenaars en creatieven.  

Wij kunnen dan vanaf 2021 gezamenlijk plannen maken over hoe we de dekking vanaf 2022 rond gaan krijgen.

Met vriendelijke groet,

Zafer Yurdakul, Gerben Mienis, Lucas Hendricks, Jacek Rajewski, Simon van Dommelen, Hay Schoolmeesters, Karien van Assendelft, Peter van den Bunder, Sepp Eckenhaussen