EN

Financiële maatregelen – Huurdersbrief juni 2020

In de laatste maand werd steeds meer duidelijk dat veel huurders kampen met wegvallende inkomsten als gevolg van Coronacrisis. In al onze panden zijn er huurders die hierdoor geraakt worden en niet in staat zijn om de huur tijdig te betalen. Veel van deze huurders hebben een bijzondere betekenis voor het maatschappelijke en culturele leven in Amsterdam die wij zeer waarderen. Als verhuurder willen wij dan ook rekening houden met de financiële omstandigheden van deze huurders en zoveel als kan er in bijdragen dat zij hun werk en activiteiten kunnen voortzetten en hun ruimte kunnen behouden.

Wel is het zo dat Urban Resort helaas niet in staat is om alle huurders die in moeilijkheden zijn geraakt voor 100% te kunnen helpen. Ook wij moeten zo goed als kan omgaan met de huidige situatie en de schade door Coronacrisis zoveel mogelijk zien te beperken.

 

Betalingsregeling

Huurders die in zwaar terecht zijn gekomen willen wij nu een ruimere  betalingsregeling aanbieden. Het betreft een regeling die je met ons afsluit waarbij het mogelijk is om meer huurachterstand te hebben dan voorheen mogelijk en die je vervolgens over een langere termijn gaat in lopen. Hierbij is wel het uitgangspunt dat uiteindelijk de gehele achterstand wordt betaald.

Er zijn al veel huurders die gebruik maken van deze regeling en mogelijk worden er dat nog veel meer. Dit betekent dat Urban Resort al deze uitgestelde betalingen moet voorfinancieren en zoals je zal begrijpen kan dat maar tot een bepaalde hoogte.

Om die reden willen wij met huurders die achterstanden hebben een regeling op papier hebben waarin omschreven staat wanneer welk bedrag wordt ingelopen. Zo kunnen wij in de gaten houden of wij nog ruimte hebben om meer regelingen met huurders aan te gaan en ook of wij nog aan onze eigen betalingsverplichtingen kunnen voldoen.

Wij vragen om huurders die met betalingsproblemen zitten om uiterlijk 30 juni met ons een betalingsregeling te maken. Omdat alle huurders in een andere situatie zitten en niet dezelfde soort problemen ervaren willen wij binnen de hierboven genoemde maximale regeling met iedereen een afspraak op maat maken. Hierbij kunnen bijv. kortere of langere terugbetalingstermijnen afgesproken worden. Met passend maatwerk hopen wij met deze tot een redelijke afspraak te komen.

Als je in betaalproblemen komt is in alle gevallen een betaalafspraak noodzakelijk, neem in dat geval dan ook snel contact met ons op.

Tot slot willen we je informeren dat indien wij samen met onze huurders er in slagen budget beschikbaar te krijgen om huurders in echte nood te ondersteunen, de huurders die al een betalingsregeling hebben gesloten, ook daarvoor in aanmerking kunnen komen.

Over de criteria voor de besteding van dit mogelijk extern te genereren budget voeren we overleg met het huurderscomite in oprichting. (Lees de oproep hier)

Wij zullen na dit bericht opnieuw telefonisch contact met je opnemen maar je kan zelf ook initiatief nemen en met ons bellen op 020 6937575 of mailen naar administratie@urbanresort.nl.

 

Geen Huurverhoging / Indexering in 2020

In de nieuwsbrief van 14 mei hebben wij aangekondigd dat wij net zoals ieder jaar, de huurpijs van al onze ruimtes per 1 juli 2020 zouden indexeren met 1,4%. Het gaat hierbij om de jaarlijkse correctie op de inflatie in Nederland. (Meer informatie hier)

Echter, Corona heeft er voor gezorgd dat sommigen van jullie in moeilijke situaties terecht zijn gekomen. Om die reden hebben wij besloten om deze indexering uit te stellen tot volgend jaar. Dat betekent dat tot 1 januari 2021 de kosten van deze verhoging NIET aan onze huurders in rekening gebracht. De huur voor je ruimte blijft dus t/m december 2020 gelijk aan de voorgaande maand. Urban Resort neemt het verlies van inkomsten dat hierdoor ontstaat voor eigen rekening.

Hou er wel rekening mee dat er een huurprijsaanpassing in januari 2021 wordt toegepast en dan nog een keer in juli 2021.

 

Servicekosten

In de laatste maanden heeft het team financiën van Urban Resort keihard gewerkt om de afrekening van de servicekosten per pand samen te stellen. We hebben dit versneld uitgevoerd om er voor te zorgen dat huurders die op basis van deze afrekening nog geld tegemoet kunnen zien direct een lastenverlichting krijgen. Een tegoed wordt verrekend met een eventuele huurachterstand of de huur van de volgende maand. Let op: voor nog niet alle panden hebben we de afrekening gereed, meer nieuws hierover ontvang je per email.