Urban Resort

Over Buurtkamer Sloterdijk

In rap tempo transformeert Sloterdijk van business district naar een diverse wijk met woningen, innovatieve en creatieve bedrijven, horeca en andere voorzieningen. Kantoorcomplexen worden omgetoverd tot woongebouwen, oude bedrijfsgebouwen worden broedplaatsen voor kunstzinnig Amsterdam. Diversiteit en creativiteit vormen het credo. Met de bouw van tijdelijke en permanente woningen in Sloterdijk ontstaat ook de behoefte om elkaar in de buurt te ontmoeten.

De Buurtkamer Sloterdijk voorziet in deze behoefte en wordt dé nieuwe cultuuroase waar bewoners samen kunnen komen, elkaar kunnen ontmoeten en waar activiteiten en evenementen worden georganiseerd en kunnen ontplooien. Buurtkamer Sloterdijk krijgt de komende 2 jaar een plek in de Tuin van Bret. De kamer krijgt een permanente functie in de toekomstige Urban Resort broedplaats in de woontoren Lycka.

Buurtkamer Sloterdijk is elke maandag en woensdag geopend van 10.00 uur tot 14.00 uur.

Urban Resort

Brief aan de ministeries!

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Mevrouw I.K. van Engelshoven

Postbus 16375
2500 BJ Den Haag

&

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

De heer Wiebes

Postbus 20401
2500 EK Den Haag

 

Betreft: gevolgen Coronavirus voor hubs, creatieve en innovatieve bedrijven en ZZP’ers nemen toe: financiële steun kan niet langer uitblijven

Amsterdam, 28 juni 2020

 

Geachte mevrouw van Engelshoven, geachte heer Wiebes,

 

Veel bedrijven en hun werknemers, ZZP-ers en een deel van de creatieve- en innovatieve sector zijn geholpen met de landelijke ondersteuningsmaatregelen die vanwege de Covid-19 crisis zijn ingeroepen. Binnen de huidige maatregelen zijn er echter nog steeds heel veel bedrijven en ZZP-ers uit deze sectoren die geen of zeer beperkt ondersteuning kunnen krijgen en fors geraakt worden door deze crisis (meer dan 30% omzet verlies).

Daarnaast zijn er talloze locaties (hubs) die steeds meer getroffen worden door deze crisis terwijl juist deze hubs een vitaal onderdeel zijn van de netwerkeconomie van de creatieve-, culturele- en innovatieve sector. Inzake de relevantie van deze hubs verwijzen wij naar de brief van Martine Zoeteman, voorzitter van het DCRNetwork, die zij op 2 april 2020 namens 183 hubs in Nederland aan u heeft toegestuurd1. Voor wat betreft het economische effect van ateliergebouwen en hubs verwijzen we naar het onderzoek dat SKAR Rotterdam in samenwerking met adviesbureau Rebel onlangs heeft uitgevoerd2.. Hieruit blijkt o.a. dat de structurele economische effecten alsook het inverdieneffect voor de overheid die de hubs genereren zelfs veel hoger zijn dan die van woningen.

In deze hubs zijn duizenden ondernemers en zelfstandigen gevestigd, die elkaar ontmoeten en innovatieve en creatieve activiteiten ontplooien. Juist op deze plekken vinden vele cross-overs plaats en komt er innovatie tot stand. Voor de organisaties van deze hubs is tot op heden geen of ontoereikende ondersteuning.

Met name omdat de SBI-codes van deze organisaties niet passend zijn voor de ondersteunende maatregelen. Hun activiteit- en huurinkomsten staan vanwege de crisis nu al 3,5 maand fors onder druk terwijl hun vaste lasten vol doorlopen. Zij dreigen binnen enkele maanden om te vallen indien er geen helpende hand wordt toegestoken.

 

 1. De brief is hier te lezen: DCR Brief Hubs 02-04-2020
 2. Het onderzoek van SKAR is hier te lezen: SKAR-wat-is-een-atelier-waard ?

Wat is hiervoor nodig:

 1. MKB-organisaties uit de creatieve- en innovatieve sectoren, waaronder ook de hubs (locatie organisaties), die hun inkomsten mislopen dienen ook aanspraak te kunnen maken op de TVL-regeling. Indien aantoonbaar is dat zij forse derving hebben opgelopen door de COVID-situatie en hun vaste lasten doorlopen dienen ook zij gebruik te kunnen maken van deze regeling. De huidige lijst van SBI-codes voorziet hier echter niet in of zij zijn door de Kamer van Koophandel bij oprichting in een bij nader inzien foutieve categorie (SBI-code) ingedeeld. Sommigen hebben hiervan reeds melding gemaakt bij het RVO en passen momenteel de SBI-code aan op de werkelijke situatie van hun bedrijfsvoering. Wij verzoeken u hen ook mee te nemen om van toepassing verklaard te kunnen worden voor deelneming aan de TVL-regeling.

Ondernemers en ZZP-ers die met hun bedrijf op hun thuisadres staan ingeschreven, maar wel aantoonbaar werkruimte huren en hier een overeenkomst over kunnen overleggen dienen ook toegang te krijgen tot de TOGS en TVL-regeling.

Wij vragen u om ook de TOGS beschikbaar te maken voor ZZP-ers met aantoonbare externe werkruimte die minder dan 4000 euro vaste lasten hebben. Dit kan op dezelfde generieke manier worden vormgegeven door te werken met 3 niveaus. Bijvoorbeeld: vanaf 1000 euro vaste zakelijke lasten per kwartaal, vanaf 2000 en vanaf 3000.

Dat de situatie rondom de hubs en haar ondernemers schrijnender wordt omschrijft Roel Griffioen treffend in het artikel “Het atelierbeleid in tijden van Corona” in Metropolis M3. De gemeentes proberen met financiële steun de hubs overeind te houden maar in bijv. Amsterdam is die steun bij lange na niet afdoende. Om die reden richten wij ons nu ook tot u. Het kabinet heeft 90 miljoen euro vrijgemaakt om huur kwijt te kunnen schelden van sportverenigingen. Er zijn duidelijke politieke keuzes gemaakt. De infrastructuur voor individuele vrijetijdsbesteding krijgt financiële ondersteuning, de infrastructuur voor hubs en individuele kunst- en cultuurwerkers niet.

Wij verzoeken u dan ook dat de hubs en de ondernemers/zelfstandigen die wel degelijk fors geraakt worden door de Covid-19 crisis nu wel in aanmerking kunnen komen voor de ondersteuningsmaatregelen. Zo voorkomen we dat deze  belangrijke groep in de keten van Innovatie, creatieve industrie en culturele sector er uit dreigt te vallen.

 

Hoogachtend,

 

Namens de belangengroep broedplaatsondernemers Metropool Regio Amsterdam

Zafer Yurdakul

 

 

Alsmede namens:

LOA – Landelijk Overleg Ateliers (SKAR Rotterdam, Slak Ateliers Arnhem, Plaatsmakers Utrecht, Urban Resort Amsterdam))

Platform BK

Kunstenbond

DCR Network

 

 1. Het artikel is hier te lezen: Metropolis M, Het atelierbeleid in tijden van Corona, Roel Griffioen, 25-06-2020

Urban Resort

Urban Resort zoekt twee bestuursleden

Plaats: Amsterdam | Omvang: ± 7 bijeenkomsten per jaar | Periode: per direct | Onbezoldigde fucntie

 

Urban Resort is een professionele not-for-profit organisatie die broedplaatsen ontwikkelt voor de culturele en creatieve sector en sociaal-maatschappelijke initiatieven in Amsterdam.

In Amsterdam is Urban Resort, naast de gemeente, de grootste aanbieder van woon- en werkruimte voor kunstenaars en creatieve ondernemers. Urban Resort heeft bijna 35.000 m2 aan verhuurbare vloeroppervlakte in haar beheer, totaal circa 500 creatieve woon- en werkruimtes in 19 panden.

Onze broedplaatsen ontwikkelen zich steeds meer in de richting van geprogrammeerde ontmoetingsplekken die een positief effect hebben op de stad in het algemeen en in het bijzonder voor bewoners en organisaties in de directe omgeving.

De Governance Code Cultuur, Code Culturele Diversiteit en Fair Practice Code gebruikt Urban Resort als leidraad.

 

Stichting Urban Resort is opzoek naar twee nieuwe bestuursleden die hun kennis en ervaring willen inzetten voor de culturele en creatieve sector en sociaal-maatschappelijke initiatieven in Amsterdam.

 

Het bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid en heeft de voorbereiding en uitvoering van het inhoudelijke en zakelijke beleid gedelegeerd aan een directeur. De Raad van Toezicht heeft een toezichthoudende rol.

Het bestuur wordt gevormd door zeven leden. Op dit moment bestaat het bestuur uit vijf leden. Gezien de profielen van de zittende leden zijn we op zoek naar kandidaten met de volgende achtergrond, kennis en ervaring:

 

Voor beide kandidaten strekken interesse in, en kennis van: de culturele sector, de doelgroepen van Urban Resort,  marketing/communicatie en/of het programmeren van cultureel-maatschappelijke activiteiten, tot aanbeveling.

Conform onze maatschappelijke visie, streven we naar een divers samengesteld bestuur. Daarom gaat de uitdrukkelijke voorkeur uit naar vrouwelijke kandidaten en kandidaten met een cultureel diverse achtergrond, die hun kennis en kunde inzetten voor de veelkleurige en eigenzinnige makers die Urban Resort bedient.

Het gaat om een onbezoldigd functie, maar onkosten worden vergoed. +/- 7 bijeenkomsten per jaar.

 

Meer Informatie

Meer informatie vindt u op www.urbanresort.nl of kunt u telefonisch contact opnemen met Duco Stadig, voorzitter van het bestuur (06 53417428). Uw schriftelijke reactie kunt u richten aan: Urban Resort, t.a.v. dhr. Zafer Yurdakul, directeur, Louwesweg 1, 1066 EA Amsterdam. of per e-mail: zafer@urbanresort.nl.

 

Urban Resort

Financial measures – Tenant letter June 2020

In the past month it became increasingly clear that many tenants are struggling with lost income as a result of the Corona crisis. Tenants who are affected are sometimes unable to pay the rent on time. Many of these tenants have a special significance for the social and cultural life in Amsterdam that we greatly appreciate. As a landlord, we want to take into account the financial conditions of these tenants and want to contribute to the continuation of their work and activities and we want them to keep their space.

It is true that Urban Resort is unable to provide 100% help to all tenants who have run into difficulties. We too must deal as best we can with the current situation and limit our own damage caused by the Corona-crisis.

 

Payment scheme

We want to offer tenants a broader payment scheme. The aarangement offers more space in the payment, than previously possible. It will make the payent scheme longer, but the entire rent is eventually paid.

There are already many tenants who use this arrangement and there may be many more. This means that Urban Resort must pre-finance all these deferred payments and as you will understand this can only be done to a certain extent.

For this reason, we want to have an official arrangement with tenants who want to make use of this payment scheme. This way we can keep an eye on whether we still have room for more tenants to enter, and whether we can still meet our own payment obligations.

We ask tenants with payment problems to make a payment arrangement with us no later than June 30. Because all tenants are in a different situation and do not experience the same kind of problems, we want to make a tailor-made appointment with everyone within the above-mentioned maximum arrangement. For example, shorter or longer repayment terms can be agreed upon. We hope to reach a reasonable agreement with everybody with the appropriate customization.

If you get into payment problems, a payment appointment is necessary in all cases, so please contact us quickly.

Finally, we would like to inform you that, if we, together with our tenants, manage to make a budget available to support tenants in real need, tenants who have already concluded a payment arrangement may also qualify for this.

We are discussing the criteria for this budget with the tenant committee which is in the making. (Read the call out here)

After this message we will contact you again by telephone, but you can also take the initiative yourself and call us on 020 6937575 or email to administration@urbanresort.nl.

 

No rent increase / indexation 2020

In the newsletter of the May of 14, we announced that, like every year, we would indexate the rental price of all our spaces as of July 1, 2020 with 1.4%. This concerns the annual correction for inflation in the Netherlands. (More information here)

However, Corona has left some of you in difficult situations. That is why we have decided to postpone this indexation until next year. This means that until January 1, 2021 the costs of this increase will NOT be charged to our tenants. Until December 2020, the rent for your space will remain the same as the previous month. Urban Resort is responsible for the loss of income that this causes.

Keep in mind that a rent adjustment will be applied in January 2021 and then again in July 2021.

 

Service costs

In the past few months, the Urban Resort finance team has worked hard to compile the settlements of the service costs per building. We have accelerated this process A credit is set off against any rent that has not yet been paid or the rent for the following month. Note: we have not completed the settlement for all properties yet, you will receive more news about this by email.

 

 

 

 

Urban Resort

Financiële maatregelen – Huurdersbrief juni 2020

In de laatste maand werd steeds meer duidelijk dat veel huurders kampen met wegvallende inkomsten als gevolg van Coronacrisis. In al onze panden zijn er huurders die hierdoor geraakt worden en niet in staat zijn om de huur tijdig te betalen. Veel van deze huurders hebben een bijzondere betekenis voor het maatschappelijke en culturele leven in Amsterdam die wij zeer waarderen. Als verhuurder willen wij dan ook rekening houden met de financiële omstandigheden van deze huurders en zoveel als kan er in bijdragen dat zij hun werk en activiteiten kunnen voortzetten en hun ruimte kunnen behouden.

Wel is het zo dat Urban Resort helaas niet in staat is om alle huurders die in moeilijkheden zijn geraakt voor 100% te kunnen helpen. Ook wij moeten zo goed als kan omgaan met de huidige situatie en de schade door Coronacrisis zoveel mogelijk zien te beperken.

 

Betalingsregeling

Huurders die in zwaar terecht zijn gekomen willen wij nu een ruimere  betalingsregeling aanbieden. Het betreft een regeling die je met ons afsluit waarbij het mogelijk is om meer huurachterstand te hebben dan voorheen mogelijk en die je vervolgens over een langere termijn gaat in lopen. Hierbij is wel het uitgangspunt dat uiteindelijk de gehele achterstand wordt betaald.

Er zijn al veel huurders die gebruik maken van deze regeling en mogelijk worden er dat nog veel meer. Dit betekent dat Urban Resort al deze uitgestelde betalingen moet voorfinancieren en zoals je zal begrijpen kan dat maar tot een bepaalde hoogte.

Om die reden willen wij met huurders die achterstanden hebben een regeling op papier hebben waarin omschreven staat wanneer welk bedrag wordt ingelopen. Zo kunnen wij in de gaten houden of wij nog ruimte hebben om meer regelingen met huurders aan te gaan en ook of wij nog aan onze eigen betalingsverplichtingen kunnen voldoen.

Wij vragen om huurders die met betalingsproblemen zitten om uiterlijk 30 juni met ons een betalingsregeling te maken. Omdat alle huurders in een andere situatie zitten en niet dezelfde soort problemen ervaren willen wij binnen de hierboven genoemde maximale regeling met iedereen een afspraak op maat maken. Hierbij kunnen bijv. kortere of langere terugbetalingstermijnen afgesproken worden. Met passend maatwerk hopen wij met deze tot een redelijke afspraak te komen.

Als je in betaalproblemen komt is in alle gevallen een betaalafspraak noodzakelijk, neem in dat geval dan ook snel contact met ons op.

Tot slot willen we je informeren dat indien wij samen met onze huurders er in slagen budget beschikbaar te krijgen om huurders in echte nood te ondersteunen, de huurders die al een betalingsregeling hebben gesloten, ook daarvoor in aanmerking kunnen komen.

Over de criteria voor de besteding van dit mogelijk extern te genereren budget voeren we overleg met het huurderscomite in oprichting. (Lees de oproep hier)

Wij zullen na dit bericht opnieuw telefonisch contact met je opnemen maar je kan zelf ook initiatief nemen en met ons bellen op 020 6937575 of mailen naar administratie@urbanresort.nl.

 

Geen Huurverhoging / Indexering in 2020

In de nieuwsbrief van 14 mei hebben wij aangekondigd dat wij net zoals ieder jaar, de huurpijs van al onze ruimtes per 1 juli 2020 zouden indexeren met 1,4%. Het gaat hierbij om de jaarlijkse correctie op de inflatie in Nederland. (Meer informatie hier)

Echter, Corona heeft er voor gezorgd dat sommigen van jullie in moeilijke situaties terecht zijn gekomen. Om die reden hebben wij besloten om deze indexering uit te stellen tot volgend jaar. Dat betekent dat tot 1 januari 2021 de kosten van deze verhoging NIET aan onze huurders in rekening gebracht. De huur voor je ruimte blijft dus t/m december 2020 gelijk aan de voorgaande maand. Urban Resort neemt het verlies van inkomsten dat hierdoor ontstaat voor eigen rekening.

Hou er wel rekening mee dat er een huurprijsaanpassing in januari 2021 wordt toegepast en dan nog een keer in juli 2021.

 

Servicekosten

In de laatste maanden heeft het team financiën van Urban Resort keihard gewerkt om de afrekening van de servicekosten per pand samen te stellen. We hebben dit versneld uitgevoerd om er voor te zorgen dat huurders die op basis van deze afrekening nog geld tegemoet kunnen zien direct een lastenverlichting krijgen. Een tegoed wordt verrekend met een eventuele huurachterstand of de huur van de volgende maand. Let op: voor nog niet alle panden hebben we de afrekening gereed, meer nieuws hierover ontvang je per email.

 

 

 

Urban Resort

Huurverhoging / Indexering

English below

Huurders van Urban Resort ontvangen elk jaar, in mei, een email waarin we aankondigen dat we de huurprijs per 1 juni van dat jaar aanpassen door middel van een indexering. Het gaat enkel om een zogenaamde ‘correctie’ i.v.m. de inflatie. Er zijn veel organisaties die deze indexering aangrijpen om de huren extra te verhogen. Wij doen dit niet. Los van de inflatiecorrectie vindt er bij Urban Resort geen verhoging plaats.

Urban Resort is zelf niet degenen die de hoogte van het percentage berekenen. Dit wordt op nationaal niveau gedaan door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Zij berekenen ieder jaar wat de gemiddelde verhoging/verlaging van de kosten geweest is, daaruit volgt een indexeringspercentage en dat volgen wij.

____________________________________________________________________

Rent adjustment / Indexation

Every year, tenants of Urban Resort receive an email in which we announce that we will adjust the rent per June 1 of that year by means of an indexation.  It only concerns a so-called “correction” in connection with inflation. There are many organizations that use this indexation to increase the rents. We do not do this. Apart from the inflation correction, there is no increase at Urban Resort.

Urban Resort is not the ones who calculate the hight of the percentage. This is done nationally by the Central Bureau of Statistics. Every year they calculate what the average increase / decrease of the costs has been, which results in an indexation percentage and we follow that.


Urban Resort

Over FORT KNOX

Laat de naam je niet misleiden. FORT KNOX klinkt misschien als een Middeleeuwse burcht met een Middeleeuws gezelschap, maar in werkelijkheid is het een klein terrein met zelfgebouwde ateliers op het Zeeburgereiland. De huurders zijn een vaste groep creatieve zelfstandigen en ambachtslieden. Samen vormen zij een kleurrijke kunstenaarsbroedplaats, op deze nog onontgonnen plek in Amsterdam.

Geschiedenis FORT KNOX

Meer dan 25 jaar geleden stond kunstenaar Dok van Winsen aan de wieg van deze broedplaats. Hij maakte hier onder meer de Gaudi- achtige banken die al jaren zitplaats bieden aan toeristen op de Nieuwmarkt.

In 2012 vertrok van Winsen met atelier en al naar Frankrijk en kreeg Urban Resort de plek in beheer. Oude en nieuwe huurders hebben sinds die tijd FORT KNOX gemaakt tot wat het nu is: een klein, creatief paradijsje met hardwerkende, gemotiveerde kunstenaars en andere creatievelingen.

De huurders zorgen er samen voor dat het terrein altijd in beweging en ontwikkeling is: een verwilderd stukje tuin kan binnen een paar weken tijd zijn omgebouwd tot moestuin of een gezamenlijke overdekte werkplaats. Er wordt zoveel mogelijk met gebruikte en gevonden materialen gebouwd. Deze veelzijdige inventiviteit maakt FORT KNOX tot een professioneel zooitje (on)geregeld, een unieke plek in Amsterdam.

 

Urban Resort

COVID-19: Measures in our broedplaatsen

Last update 11 June 2020

We take appropriate measures in our broedplaatsen to prevent the spread of the coronavirus. Urban Resort follows the guidelines of the RIVM and the government in all its ongoing work. Below we would like to share information for our tenants about the measures we take: such as prevention, increasing cleaning and making disinfectants available.

Urban Resort remains open and accessible to its tenants. Viewings for vacant studios will take place 1-on-1 with an appropriate 1.5m distance. Our employees work from home as far as possible. Some (maintenance) work cannot be carried out to prevent possible contamination of colleagues. Where possible we will of course continue!

General measures
We ask all tenants to adhere to the guidelines of the RIVM and the GGD. See also the website of the Rijksoverheid (National Government )for more information. At the moment, these are the most important measures you can take to prevent the spread of the coronavirus. So it is always important to follow these. Being:

 

Wash your hands regularly
Cough and sneeze in the inside of your elbow
Use tissue paper
Do not shake hands
Everyone in the Netherlands is asked to keep a distance of 1.5 meters from each other where possible
Work at home as much as possible
If you have mild health problems, avoid social contact and stay at home
And think about reducing risks yourself.

IMPORTANT: Always let us know if you think or know you have the coronavirus!

Accessibility
Urban Resort remains accessible. As a tenant, you can reach your rental coordinator by email preferably, as a lot of us work from home. If you have any questions or concerns, please share them with someone from our team. You can also do this via info@urbanresort.nl or call 020 6937575.

 

Use of workspaces
Our buildings will remain open for the time being. If you have no health problems and if working from home is not possible, you can use your space. Keep an appropriate distance from each other and observe the necessary hygiene measures. If you have (mild) health problems, such as sneezing, coughing, sore throat, runny nose or fever, stay home! Do you share your workspace with fellow users? Then make mutual agreements, so that you can use the space separately as much as possible.

 

Guidelines for Tenants and Users:

 

1. Provide at least 10m2 of workspace per person in your studio.

2. It may not be possible to work in space all at once. Therefore make a timetable: Who is working, when and where, in the studio.

3. Mark on the floor how you can move around the room to avoid contact with your fellow users (for example, by indicating one-way traffic).

4. Also keep in mind the 1.5-meter distance in elevators. Preferably, take the stairs.

5. Have a closed waste bin in your space.

6. Do not share pens, chargers, telephone, lighters, staplers, etc. Make sure you have your own workstation or clean it thoroughly after use for the next user.

7. Clean contact points (eg light switch or door handle) regularly with an alcohol wipe.

8. Provide adequate ventilation within your studio, preferably open a window for fresh outside air.

9. Do not travel long distances to the broedplaats. Avoid public transport as much as possible.

10. Non-tenants may re-enter the broedplaats from 1 June in accordance with the measures from RIVM, provided that the correct distance is guaranteed. This means that you can organize workshops or lessons when your clients pre-book in advance, and you can guarantee a safe environment.

 

We try to keep our broedplaatsen workable for all as best as we can. If you have a good idea, or if you run into something, let us know! Together with your broedplaats-colleagues, ensure that we can work in a safe environment, so talk with each and point everybody in the direction of these guidelines.

 

Hygiene
Because hygiene is extremely important at this moment, Urban Resort has distributed disinfectant cleaning products to various locations. In the broedplaatsen where Urban Resort is cleaning, we are expanding that work until further notice so that all door handles, banisters and the like are cleaned more often the coming period. Where cleaning is arranged mutually, we request tenants to use the disinfectants for this as well.

 

Suspension of public functions
In all our locations, public activities and events have been discontinued and all food and beverage outlets are closed. Cultural institutions are, however, allowed to reopen, taking into account extra safety measures, from 1 June. The cabinet took the following measures on 6 May: A maximum of 30 people (including staff) and a distance of 1.5 meters and visitors must book in advance. This will be scaled up to 100 people (including staff from 1 July 2020). Together with the cultural institutions and food and beverage entrepreneurs in our broedplaatsen, we look for solutions to maintain the 1.5m distance. All others events that need a permit are prohibited until September 1, 2020.

 

Residential groups
We understand that there are also concerns with the people who live in our buildings. Tenants live in residential groups in broedplaatsen LELY, SUP and WIJK7. We have received signals from tenants who are concerned about the possibility that one of the residents could become infected with COVID-19. Here too, we refer to the regulations of RIVM and the national government, which provide all kinds of answers to these kinds of situations in FAQs. We maintain separate contact with all tenants who live in our buildings about these guidelines.

 

No reception function: handling mail and packages
For the broedplaatsen where there is a reception, we temporarily stop the reception function. Urban Resort wants to limit the risks for reception staff. For example, tenants at LELY will have to take care of receiving mail and packages themselves. Only at our location ACTA do we continue to have a limited reception function.

 

Information for your company or artists, makers or cultural organizations
The corona crisis may have major consequences for your company or work as an artist, maker or your cultural organization. Urban Resort therefore wants to keep you informed about possible financial measures and helpful information. Please take a look at the following page.

 

Rental payment scheme

We want to offer tenants a broader payment scheme. The arrangement offers more space in the payment than previously possible. It will make the payment scheme longer, but the entire rent is eventually paid. Read more here.

Rent adjustment

The rent is adjusted every year by indexation. However, we have decided to postpone this indexation until next year. This means that until January 1, 2021 the costs of this increase will NOT be charged to our tenants. Until December 2020, the rent for your space will remain the same as the previous month. Urban Resort is responsible for the loss of income that this causes. Read more here 

Service costs

In the past few months, the Urban Resort finance team has worked hard to compile the settlements of the service costs per building. We have accelerated this process so that tenants can expect a settlement earlier this year.

Viewing days
Viewings of the vacant spaces continue 1-on-1, with 1.5m distance. On our offerpage (aanbodpagina) you will find information about the studios that are/will become be available.

 

Urban Resort

COVID-19: News and updates for our creatives

Last update 1st of June 2020

The consequences of the coronavirus have a strong impact on the creative- and cultural sector. Our tenants, mostly self-employed, are facing difficult times.

The government comes with a number of financial arrangements. Urban Resort is not yet eligible for financial support and therefore cannot waive the rent for its tenants. Like most organizations in the cultural sector, we are “not-for-profit” and therefore have a limited financial buffer.

However, Urban Resort tries to assist its tenants as much as possible in these uncertain times.

That is why we have made an overview of the various arrangements that our tenants can apply for themselves and an overview of the main websites where relevant information is shared. The information changes daily. We, therefore, advise you to keep a close eye on updates on the mentioned websites and other links.

Tenants who are in trouble due to a temporary disappointing income due to the Corona crisis, can contact us. Together we look at the possibilities for a payment arrangement/solution. We invite tenants to contact their rental-coordinator by email. You can also send an email to administratie@urbanresort.nl, or get in touch with us on 020 6937575.

Read more about the measures we take in our locations and within the organization, here.

 

Read about the measures we take in our Broedplaatsen here. 

 1. _________________________________________________________

 

Information sources 

 

 1. 1. Bbz benefit (financial assistance for self-employed persons) & Bbz loan

Self-employed people without personnel can receive temporary support from the municipality in the form of financial assistance. This benefit is intended to compensate for the fall in income caused by the corona crisis and is a supplement to a social minimum for a period of 3 months.

TOZO-scheme per 1st of June (TOZO 2) The TOZO, the temporary bridging scheme for self-employed entrepreneurs, will be extended by three months: June, July and August. From 1 June you can also apply for the TOZO with retroactive effect from your municipality.

If you have applied for and received the TOZO 1, you will not automatically receive TOZO 2. So request the extension separately! More information via the link: www.belastingdienst.nl

As an entrepreneur, you can also apply for a Bbz business credit/loan to solve liquidity problems. The repayment of that loan can be postponed. More information via the link: www.rijksoverheid.nl

_________________________________________________________

2. Compensation for damages due to COVID-19

If your turnover has dropt due to the measures taken by the government against the corona crisis, you are entitled to a gift of € 4,000 to compensate operating costs. The compensation is for those entrepreneurs whose main activity corresponds to one of the established SBI codes. Is your SBI codes missing from the list? Then read on here.

More information via the link: www.rvo.nl

_________________________________________________________

3. Loan (BMKB and GO financing)

Through government guarantees, it will be easier to obtain a loan from one of the Dutch banks and other lenders. Entrepreneurs can make use of the BMKB- and a GO-financing. Repayment obligations (also for current loans) may in some cases be delayed.

More information via the link: www.rvo.nl

_________________________________________________________

4. NOW scheme (temporary compensation for labor costs)

An employer can submit an application to the UWV for compensation for wage costs.

More information via the link: www.uwv.nl

 1. _________________________________________________________

  5. Belastingdienst (Tax authorities)

 2. The Belastingdienst takes measures for people to apply for a delay in paying taxes. This is possible for all the ‘aanslagen’ for instance: income tax, partner tax, turnover tax (VAT) and payroll taxes. To apply, you need to send a letter to the tax authorities.

If you have less profit during this period, you can change your ‘Voorlopige aanslag’ so that you immediately pay less tax. If the amount is less than the tax you already paid in the first months of the year, you will be refunded the difference.

The Tax and Customs Administration also temporarily lowers the collection interest to 0.01% over delayed payments. This applies to all tax debts.

More information via the link: www.belastingdienst.nl

_________________________________________________________

6. Mortgage

Lenders have raised their mortgage interest rates. Due to the economic situation, capital market interest rates are rising and this has an impact on the level of mortgage interest rates. It remains to be seen whether the increase will continue, as the European Central Bank has put together an emergency financial package of 75 billion. So now is the time, if you have not already done so, to improve your current mortgage conditions and reduce your monthly payments for a longer period of time. Contact your adviser as soon as possible. A number of mortgage lenders are more flexible with current repayment obligations. These obligations can be postponed for several months in the event of payment problems.

_________________________________________________________

7. Checklist & tips

The ‘Stichting MKB Financiering‘ and ‘ONL voor Ondernemers‘ have jointly created a checklist for self-employed persons and entrepreneurs with 12 tips for limiting liquidity problems and some concrete tips for obtaining extra financing and liquidity in the short term.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Pay special attention! The above schemes do not apply to all non-EU citizens. Take a good look at whether or not you qualify, and whether the application may have consequences for your residence permit in the Netherlands. You can read more about it on the IND website.

More information via the link: www.ind.nl

Important websites

 

Rijksoverheid (Government)

Frequently asked questions about the consequences of the coronavirus for the cultural sector can be found at www.rijksoverheid.nl

 

Kamer van Koophandel (Chamber of Commerce)

On the website of the Chamber of Commerce you can find a lot of information about the various schemes available to entrepreneurs: www.kvk.nl

 

Gemeente Amsterdam (Municipality of Amsterdam)

Information about the general policy of the municipality of Amsterdam can be found at: www.amsterdam.nl

There is a special page for entrepeneurs: 'Rental rights for entrepreneurs during corona'.
Due to the corona crisis, many entrepreneurs can no longer pay the rent for their business premises. Read what you can do and what your rights and obligations are: www.amsterdam.nl/ondernemen

 

Cultuur+Ondernemen

There are various organizations and institutions that provide culture-oriented information. Cultuur + Ondernemen lists them: www.cultuur-ondernemen.nl

 

De Kunstenbond (union)

It is important to clearly identify the impact of COVID-19 in order to be eligible for government support for the cultural sector as a whole. De Kunstenbond has started an inventory to report the damage to freelancers in the creative sector. On this special page, you as a freelancer in the cultural and creative sector, can report your cancellations, and therefore a loss of income, due to the coronavirus: www.kunstenbond.typeform.com.

More useful information can be found on the website for artists and creatives: www.kunstenbond.nl

 

Kunsten ’92 (Association for Art, Culture and Heritage)

The association has set up a page for institutions and self-employed persons about information on the measures taken by the government. The organization also maintains contact with the Ministry of Education, Culture and Science and the House of Representatives about the consequences for the sector. Kunsten ’92 is leading the taskforce created to serve the interests of the cultural and creative industries. Read more about it on the website:www.kunsten92.nl

 

Bond van Nederlandse Ontwerpers (Association of Dutch Designers)

The organization provides tools and information to get through the crisis period, including templates for applying for deferment of payment. They also share many positive messages from creative initiatives that are now developing. Read more: www.bno.nl

 

SENA

For all musicians: SENA has announced that it will immediately make an extra application round with a budget of 200,000 euros available in the SENA Performers Music Production Fund. You can apply up to  April 12th and you will hear whether or not it will be granted by April 23. Applications can be made via: www.sena.nl

 

Boekmanstichting

Current news about corona and the cultural sector can also be followed via the Boekman Foundation. They publish current items about the consequences of the virus for various companies in the cultural sector: www.boekman.nl

 

Fonden (Funds)

Various funds (eg  Mondiaan FondsAFKStimulerinsfond Creatieve Industrie, Fonds Podium Kunsten  etc) share information on their websites, including about the situation regarding current applications.

 

Initiatives from the Broedplaatsen

We would also like to share something positive in these difficult times. View the initiatives of our tenants that have recently developed to make life in insulation more inspirational and that gives tenants the chance to show their work to the public in an alternative way. Read more about the initiatives via our news page: www.urbanresort.nl/news and stay up-to-date via our Facebook page.

 

DCR Network

DCR Network, the umbrella organization for incubators (broedplaats ontwikkelaars) in the Netherlands, has sent a letter on April 2nd to the Ministries of Education, Culture and Science and Economic Affairs with a cc to the Task Force. In this letter they highlight the problems creative hubs in the Netherlands are facing due to the corona crisis. The letter was signed by  125 incubator organizations and atelier organizations in the Netherlands, including Urban Resort. Read more on the website: www.dcrnetwork.nl

 

The Makerstore

The Maker Store in the Hallen in Amsterdam West, has started an online initiative to help Amsterdam-based makers show their work online. With the online platform they want to give local makers a helping hand in these difficult times. Our tenants are also invited to register. You can do this at: www.steundemaker.amsterdam

________________________________________________________________________________________________________________

 

Do you have other questions or would you like to discuss something with us? That is possible, especially at this time! Do not hesitate to contact us. You can, ofcourse get in touch with your own rental-coordinator or via info@urbanresort.nl or call us on 020 6937575.

Is there anything else we can add to this list? Let us know! Sen us an email: publiciteit@urbanresort.nl. Give us a ‘like’ on Facebook and stay informed of our latest news.

 

Urban Resort cannot be held responsible for any errors in the published information.

Urban Resort

COVID-19: Maatregelen in onze broedplaatsen

Laatste update 11 juni 2020

We nemen in onze broedplaatsen passende maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Urban Resort volgt in al haar doorlopende werkzaamheden de richtlijnen van de RIVM en overheid op. We delen hieronder graag informatie voor onze broedplaatsen over de maatregelen die wij nemen: zoals preventie, het verhogen van de schoonmaak en het ter beschikking stellen van desinfecterende middelen. 

Urban Resort blijft open en bereikbaar voor haar huurders. Bezichtigingen voor vrijkomende studio’s zullen 1 op 1 plaats vinden met een gepaste 1,5m afstand. Onze medewerkers werken voor zover mogelijk vanuit huis. Sommige (onderhouds)werkzaamheden kunnen nu niet worden uitgevoerd om een eventuele besmetting van collega’s onderling te voorkomen. Waar het kan gaan we natuurlijk wel gewoon door!

Algemene maatregelen

Wij vragen alle huurders om zich aan de richtlijnen te houden van het RIVM en de GGD. Zie ook voor meer informatie de website van de Rijksoverheid. Op dit moment zijn dit de belangrijkste maatregelen die jullie kunnen nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen. Het zijn:

 • Was je handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Schud geen handen
 • Iedereen in Nederland wordt gevraagd om waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren
 • Werk zoveel mogelijk thuis
 • Als je milde gezondheidsklachten hebt, mijdt sociaal contact en blijf thuis

En denk zelf na over het verkleinen van risico’s.

Bereikbaarheid 

Urban Resort blijft bereikbaar. Bij voorkeur bereik je als huurder,  je verhuurcoördinator per email omdat er veel thuis gewerkt wordt. Heb je vragen of zorgen, deel deze dan graag met iemand van ons team. Dat kan ook via info@urbanresort.nl of bel 020 6937575

BELANGRIJK: Laat het ons altijd weten als je denkt of weet dat je het coronavirus hebt!

 

Gebruik van werkruimtes

Onze panden zijn open. Wanneer je geen gezondheidsklachten hebt, kun je gebruik maken van je ruimte. Houd wel gepaste afstand tot elkaar en neem de benodigde hygiënemaatregelen in acht. Heb je (milde) gezondheidsklachten, zoals niezen, hoesten, keelpijn, een loopneus of koorts, blijf dan thuis! Deel jij jouw werkruimte met medegebruikers? Maak dan onderlinge afspraken. Vind hieronder een aantal tips om de kans op besmetting in je werkruimte te verkleinen.

Richtlijnen voor huurders en gebruikers:

 • 1. Zorg voor minimaal 10m2 werkruimte per persoon in jouw studio.
 • 2.  Het is misschien niet mogelijk allemaal tegelijk in de ruimte te werken. Maak daarom een rooster: Wie, wanneer een waar wordt er gewerkt in de studio.
 • 3. Markeer op de vloer hoe je je in de ruimte kan bewegen om contact met je mede-gebruikers te vermijden (bijvoorbeeld door een éénrichtingsverkeer aan te duiden).
 • 4. Houd ook in liften rekening met 1,5 meter afstand, en neem bij voorkeur de trap.
 • 5. Zorg voor een afgesloten afvalbak in je ruimte.
 • 6. Deel geen pennen, opladers, telefoon, aanstekers, nietmachines, muizen etc. Zorg er voor dat je een eigen werkplek hebt, of maak deze goed schoon na gebruik voor de volgende gebruiker
 • 7. Maak contactpunten (bijvoorbeeld de lichtknop of de deurklink) regelmatig schoon met een alcoholdoekje.
 • 8. Zorg voor voldoende ventilatie binnen je studio, het liefst zet je een raam open voor verse buitenlucht.
 • 9. Leg geen lange afstanden af naar de broedplaats. Vermijd het openbaar vervoer zo veel mogelijk.
 • 10. Niet-huurders mogen vanaf 1 juni de broedplaats weer in volgens de maatregelen vanuit RIVM, mits de juiste afstand wordt gewaarborgd. Het wordt vooralsnog nog steeds afgeraden om bezoek uit te nodigen in je studio. Kan het niet anders, neem dan bovenstaande maatregelen in acht.

 

We proberen zo goed en zo kwaad onze broedplaatsen werkbaar te houden. Mocht je een goed idee hebben, of loop je tegen iets aan, laat het ons weten! Zorg er samen met je broedplaatscollega’s voor dat we in een veilige omgeving kunnen werken, en spreek elkaar er dus op aan de richtlijnen te volgen.

Hygiëne

Omdat hygiëne op dit moment uiterst belangrijk is, zal Urban Resort desinfecterende schoonmaakartikelen distribueren aan alle broedplaatsen. In de broedplaatsen waar door Urban Resort wordt schoongemaakt, breiden we de opdracht tot nader order uit zodat alle deurklinken, trapleuningen en dergelijke vaker worden gereinigd. Daar waar de schoonmaak onderling wordt geregeld, verzoeken we huurders om de desinfecterende middelen ook hiervoor te gebruiken.

Opschorting publieke functies

In alle broedplaatsen zijn de publieke activiteiten en evenementen gestaakt en alle eet- en drinkgelegenheden zijn gesloten. Culturele instellingen mogen echter vanaf 1 juni voorzichtig weer open. Het kabinet is op 6 mei jl. met de volgende maatregelen gekomen: Een maximum van 30 personen (incl. personeel) en 1,5 meter afstand en bezoekers moeten vooraf reserveren. Dit wordt opgeschaald naar 100 personen (incl. personeel vanaf 1 juli 2020). We kijken samen met de culturele instellingen en horeca ondernemers in onze panden naar oplossingen om de 1,5m afstand te kunnen behouden. Alle evenementen met een vergunnings- en meldplicht zijn verboden tot 1 september 2020.

Woongroepen

We snappen dat er ook zorgen zijn bij de mensen die wonen in onze panden. In broedplaatsen LELY, SUP en WIJK7 wonen huurders in woongroepen. We hebben signalen ontvangen van huurders die zich zorgen maken over de mogelijkheid dat één van de bewoners besmet zou raken met COVID-19. Ook hier wijzen we op de regelgeving van RIVM en de Rijksoverheid die in FAQ’s allerlei antwoorden geven op dit soort situaties. We onderhouden apart contact met alle huurders die bij ons wonen.

Geen receptiefunctie: omgang met post en pakketten

Voor de broedplaatsen waar een receptie is, stoppen we tijdelijk met de receptiefunctie. Urban Resort wil de risico’s voor receptiemedewerkers beperken. Zo zullen huurders bij o.a. LELY zelf zorg moeten dragen voor het in ontvangst nemen van post en pakketjes. Enkel bij onze broedplaats ACTA zetten we een beperkte receptiefunctie voort. 

Informatie voor jouw onderneming als kunstenaar, maker of culturele organisatie

De coronacrisis heeft mogelijk grote gevolgen voor jouw onderneming als kunstenaar, maker of culturele organisatie. Urban Resort houd je daarom op deze pagina graag op de hoogte van informatie die jou kan helpen deze periode door te komen.

Betalingsregeling

We willen huurders een ruimere betalingsregeling bieden. De regeling biedt meer betalingsruimte dan voorheen mogelijk was. De betalingsregeling wordt hierdoor langer, maar uiteindelijk wordt de volledige huur ingehaald. Lees hier meer.

Huurverhoging

De huurprijs wordt jaarlijks aangepast door indexatie. We hebben echter besloten deze indexatie uit te stellen tot volgend jaar. Dit betekent dat tot 1 januari 2021 de kosten van deze verhoging NIET doorberekend worden aan onze huurders. Tot december 2020 blijft de huur voor je ruimte gelijk aan de vorige maand. Urban Resort is verantwoordelijk voor het inkomstenverlies dat hierdoor ontstaat. Lees hier meer

Servicekosten

Het financiële team van Urban Resort heeft de afgelopen maanden hard gewerkt om de afrekening van de servicekosten per gebouw samen te stellen. We hebben dit proces versneld, zodat huurders eerder dit jaar een schikking kunnen verwachten.

Kijkdagen

Bezichtigingen van de vrijkomende ruimten gaan 1-op-1 door, met 1,5m afstand. Op onze aanbod-pagina vind je informatie over de studio’s die beschikbaar zijn/komen.

We wensen iedereen veel sterkte en gezondheid toe!