Brief aan de ministeries!

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Mevrouw I.K. van Engelshoven

Postbus 16375
2500 BJ Den Haag

&

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

De heer Wiebes

Postbus 20401
2500 EK Den Haag

 

Betreft: gevolgen Coronavirus voor hubs, creatieve en innovatieve bedrijven en ZZP’ers nemen toe: financiële steun kan niet langer uitblijven

Amsterdam, 28 juni 2020

 

Geachte mevrouw van Engelshoven, geachte heer Wiebes,

 

Veel bedrijven en hun werknemers, ZZP-ers en een deel van de creatieve- en innovatieve sector zijn geholpen met de landelijke ondersteuningsmaatregelen die vanwege de Covid-19 crisis zijn ingeroepen. Binnen de huidige maatregelen zijn er echter nog steeds heel veel bedrijven en ZZP-ers uit deze sectoren die geen of zeer beperkt ondersteuning kunnen krijgen en fors geraakt worden door deze crisis (meer dan 30% omzet verlies).

Daarnaast zijn er talloze locaties (hubs) die steeds meer getroffen worden door deze crisis terwijl juist deze hubs een vitaal onderdeel zijn van de netwerkeconomie van de creatieve-, culturele- en innovatieve sector. Inzake de relevantie van deze hubs verwijzen wij naar de brief van Martine Zoeteman, voorzitter van het DCRNetwork, die zij op 2 april 2020 namens 183 hubs in Nederland aan u heeft toegestuurd1. Voor wat betreft het economische effect van ateliergebouwen en hubs verwijzen we naar het onderzoek dat SKAR Rotterdam in samenwerking met adviesbureau Rebel onlangs heeft uitgevoerd2.. Hieruit blijkt o.a. dat de structurele economische effecten alsook het inverdieneffect voor de overheid die de hubs genereren zelfs veel hoger zijn dan die van woningen.

In deze hubs zijn duizenden ondernemers en zelfstandigen gevestigd, die elkaar ontmoeten en innovatieve en creatieve activiteiten ontplooien. Juist op deze plekken vinden vele cross-overs plaats en komt er innovatie tot stand. Voor de organisaties van deze hubs is tot op heden geen of ontoereikende ondersteuning.

Met name omdat de SBI-codes van deze organisaties niet passend zijn voor de ondersteunende maatregelen. Hun activiteit- en huurinkomsten staan vanwege de crisis nu al 3,5 maand fors onder druk terwijl hun vaste lasten vol doorlopen. Zij dreigen binnen enkele maanden om te vallen indien er geen helpende hand wordt toegestoken.

 

  1. De brief is hier te lezen: DCR Brief Hubs 02-04-2020
  2. Het onderzoek van SKAR is hier te lezen: SKAR-wat-is-een-atelier-waard ?

Wat is hiervoor nodig:

  1. MKB-organisaties uit de creatieve- en innovatieve sectoren, waaronder ook de hubs (locatie organisaties), die hun inkomsten mislopen dienen ook aanspraak te kunnen maken op de TVL-regeling. Indien aantoonbaar is dat zij forse derving hebben opgelopen door de COVID-situatie en hun vaste lasten doorlopen dienen ook zij gebruik te kunnen maken van deze regeling. De huidige lijst van SBI-codes voorziet hier echter niet in of zij zijn door de Kamer van Koophandel bij oprichting in een bij nader inzien foutieve categorie (SBI-code) ingedeeld. Sommigen hebben hiervan reeds melding gemaakt bij het RVO en passen momenteel de SBI-code aan op de werkelijke situatie van hun bedrijfsvoering. Wij verzoeken u hen ook mee te nemen om van toepassing verklaard te kunnen worden voor deelneming aan de TVL-regeling.

Ondernemers en ZZP-ers die met hun bedrijf op hun thuisadres staan ingeschreven, maar wel aantoonbaar werkruimte huren en hier een overeenkomst over kunnen overleggen dienen ook toegang te krijgen tot de TOGS en TVL-regeling.

Wij vragen u om ook de TOGS beschikbaar te maken voor ZZP-ers met aantoonbare externe werkruimte die minder dan 4000 euro vaste lasten hebben. Dit kan op dezelfde generieke manier worden vormgegeven door te werken met 3 niveaus. Bijvoorbeeld: vanaf 1000 euro vaste zakelijke lasten per kwartaal, vanaf 2000 en vanaf 3000.

Dat de situatie rondom de hubs en haar ondernemers schrijnender wordt omschrijft Roel Griffioen treffend in het artikel “Het atelierbeleid in tijden van Corona” in Metropolis M3. De gemeentes proberen met financiële steun de hubs overeind te houden maar in bijv. Amsterdam is die steun bij lange na niet afdoende. Om die reden richten wij ons nu ook tot u. Het kabinet heeft 90 miljoen euro vrijgemaakt om huur kwijt te kunnen schelden van sportverenigingen. Er zijn duidelijke politieke keuzes gemaakt. De infrastructuur voor individuele vrijetijdsbesteding krijgt financiële ondersteuning, de infrastructuur voor hubs en individuele kunst- en cultuurwerkers niet.

Wij verzoeken u dan ook dat de hubs en de ondernemers/zelfstandigen die wel degelijk fors geraakt worden door de Covid-19 crisis nu wel in aanmerking kunnen komen voor de ondersteuningsmaatregelen. Zo voorkomen we dat deze  belangrijke groep in de keten van Innovatie, creatieve industrie en culturele sector er uit dreigt te vallen.

 

Hoogachtend,

 

Namens de belangengroep broedplaatsondernemers Metropool Regio Amsterdam

Zafer Yurdakul

 

 

Alsmede namens:

LOA – Landelijk Overleg Ateliers (SKAR Rotterdam, Slak Ateliers Arnhem, Plaatsmakers Utrecht, Urban Resort Amsterdam))

Platform BK

Kunstenbond

DCR Network

 

  1. Het artikel is hier te lezen: Metropolis M, Het atelierbeleid in tijden van Corona, Roel Griffioen, 25-06-2020